กิจกรรมประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU”

กิจกรรมที่  2 กิจกรรมประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU”
(Green Innovation University PSRU)

1.หลักการและเหตุผล

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559 – 2564 ทั้งยังสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมติก (UI Green Metric) เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก รักษาสมดุลทางกายภาพอย่างยั่งยืน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมประกวดออกแบบโลโก้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีอัตลักษณ์ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องภายใต้กรอบนโยบายตามหลักแนวคิดทั้ง 7 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน ( Setting and Infrastructure : SI)  การใช้สอยพื้นที่ของอาคารและสถานที่ การจัดภูมิทัศน์ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น การสร้างโมเดลสามมิติ (3D modeling) พื้นที่ใช้สอยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับนโยบายนวัตกรรมสีเขียว

ด้านที่ 2 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change : EC )การประหยัดพลังงาน การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า สนับสนุนกิจกรรมอาคารอัจฉริยะ การสร้างพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การสร้างสื่อคลิปวิดีโอ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้พลังงานทางเลือก และการประหยัดพลังงานเพื่อตอบรับนโยบายนวัตกรรมสีเขียว

ด้านที่ 3 ของเสีย (Waste : WC) การจัดการขยะ ส่งเสริมแนวคิดการนำของเสีย (วัสดุเหลือใช้) ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้กระดาษและพลาสติก การจัดการของเสียอินทรีย์ การบำบัดของเสียเป็นพิษ การบำบัดน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล เช่น การสร้างสื่อคลิปวิดีโอ การสร้างสรรค์กระบวนการแนวคิดอย่างมีไอเดีย

ด้านที่ 4 น้ำ (Water : WR) การจัดการน้ำ การอนุรักษ์และสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ รณรงค์การใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เช่น การสร้างสื่อคลิปวิดีโอ การสร้างสรรค์กระบวนการแนวคิดอย่างมีไอเดีย

ด้านที่ 5 การขนส่ง (Transportation : TR) การจัดสรรสัดส่วนทางเดินเท้า การใช้ยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมถึงพื้นที่จอดรถตามความเหมาะ เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดมลภาวะทางอากาศ เช่น การสร้างผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์พร้อมกรอบแนวความคิด

ด้านที่ 6 การศึกษาและวิจัย (Education : ED) การวางแผนการจัดการศึกษารายวิชาฯ สนับสนุนทุนวิจัยฯ ส่งเสริมผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่ ส่งเสริมการสร้างองค์กรนักศึกษาที่หลากหลาย การผลิตสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ (ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความยั่งยืน) เช่น การส่งผลงานนำเสนอเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตอบรับนโยบายนวัตกรรมสีเขียว

ด้านที่ 7 นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation : GI) ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างกระบวนการการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานนวัตกรรมสีเขียว (ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความยั่งยืน) เช่น นวัตกรรมสีเขียวทางเลือกใหม่ นวัตกรรทางด้านเทคโนโลยี

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักออกแบบมีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว”
2.2 เพื่อคัดเลือกรางวัลชนะเลิศไปเป็นโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU”
2.3 เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว” ซึ่งให้สอดคล้องภายใต้กรอบนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมติก (UI Green Metric)

3.หัวข้อการประกวด
กิจกรรมประกวดออกแบบโลโก้  “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” (Green Innovation University PSRU)

4.กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบบุคคลหรือทีม

5.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
5.1 ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงโลโก้ ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วน  ใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฎอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
5.2 ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
5.3 ผลงานการออกแบบโลโก้ ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ประกวด มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลางที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าใจและจดจำง่าย โดยการออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร
5.4 ผลงานการออกแบบโลโก้ ต้องมีข้อความแบบที่เป็นชื่อภาษาไทย “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” และแบบที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษ “Green Innovation University PSRU” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ถ้วยรางวัล สื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์อื่น
5.5 ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้ต่อไป

 6.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการออกแบบโลโก้
6.1 การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ ที่สื่อถึงการเป็นรางวัลโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว”
6.2 ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
6.3 ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

7.กำหนดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม
7.1 ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์
ระหว่างวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
7.2 ประกาศผู้ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารอบการแข่งขัน วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
7.3 เริ่มส่งผลงาน ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 มกราคม ถึงวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
7.4 ประกาศผลการแข่งขัน  วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
7.5 มอบรางวัล “กิจกรรมประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU
(Green Innovation University PSRU)” ภายในวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

8.การส่งผลงานผ
ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดจะต้องจัดส่งรายละเอียด ดังนี้
8.1 สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” ได้ที่  https://forms.gle/AbACXBD7GYzKFSHr8
8.2 ส่งผลงานภาพสี และขาว – ดำ เป็นไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล .AI หรือในรูปแบบนามสกุลอื่นๆ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK ขนาด 1 หน้า กระดาษ A4 (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) ได้ที่ https://forms.gle/ekLBgyr6JwicHpER8
8.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

9.รางวัล

รางวัล เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หากมีปัญหาสอบถามได้ที่ คุณรัชฎาพร เทียนสุนทร (กอล์ฟ)
เบอร์โทรศัพท์ 0-5526-7000 ต่อสายใน 9429
อีเมล : nugolf_itc@psru.ac.th