โครงการประกวดวิดีโอคลิปพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กิจกรรมที่ 1 โครงการประกวดวิดีโอคลิปพัฒนานวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022

1.หลักการและเหตุผล

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559 – 2564 ทั้งยังสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมติก (UI Green Metric) เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก รักษาสมดุลทางกายภาพอย่างยั่งยืน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว  และสนับสนุนให้เป็นไปตามเป้าหมายเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมติก (UI Green Metric) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องภายใต้กรอบนโยบายตามหลักแนวคิดทั้ง 7 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน ( Setting and Infrastructure : SI)  การใช้สอยพื้นที่ของอาคารและสถานที่ การจัดภูมิทัศน์ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น การสร้างโมเดลสามมิติ (3D modeling) พื้นที่ใช้สอยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับนโยบายนวัตกรรมสีเขียว

ด้านที่ 2 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change : EC )การประหยัดพลังงาน การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า สนับสนุนกิจกรรมอาคารอัจฉริยะ การสร้างพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การสร้างสื่อคลิปวิดีโอ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้พลังงานทางเลือก และการประหยัดพลังงานเพื่อตอบรับนโนบายนวัตกรรมสีเขียว

ด้านที่ 3 ของเสีย (Waste : WC) การจัดการขยะ ส่งเสริมแนวคิดการนำของเสีย (วัสดุเหลือใช้) ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้กระดาษและพลาสติก การจัดการของเสียอินทรีย์ การบำบัดของเสียเป็นพิษ การบำบัดน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล เช่น การสร้างสื่อคลิปวิดีโอ การสร้างสรรค์กระบวนการแนวคิดอย่างมีไอเดีย

ด้านที่ 4 น้ำ (Water : WR) การจัดการน้ำ การอนุรักษ์และสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ รณรงค์การใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เช่น การสร้างสื่อคลิปวิดีโอ การสร้างสรรค์กระบวนการแนวคิดอย่างมีไอเดีย

ด้านที่ 5 การขนส่ง (Transportation : TR) การจัดสรรสัดส่วนทางเดินเท้า การใช้ยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมถึงพื้นที่จอดรถตามความเหมาะ เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดมลภาวะทางอากาศ เช่น การสร้างผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์พร้อมกรอบแนวความคิด

ด้านที่ 6 การศึกษาและวิจัย (Education : ED) การวางแผนการจัดการศึกษารายวิชาฯ สนับสนุนทุนวิจัยฯ ส่งเสริมผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่ ส่งเสริมการสร้างองค์กรนักศึกษาที่หลากหลาย การผลิตสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ (ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความยั่งยืน) เช่น การส่งผลงานนำเสนอเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตอบรับนโยบายนวัตกรรมสีเขียว

ด้านที่ 7 นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation : GI) ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างกระบวนการการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานนวัตกรรมสีเขียว (ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความยั่งยืน) เช่น นวัตกรรมสีเขียวทางเลือกใหม่ นวัตกรรทางด้านเทคโนโลย

2.วัตถุประสงค์

 2.1สร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ ประชาชนทั่วไป  ได้คิดสร้างสรรค์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยรังสรรค์สังคมคุณภาพแห่งอนาคต สามารถต่อยอดได้จริงและนวัตกรรมด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.2 ได้เห็นนวัตกรรมสีเขียวที่สอดคล้องภายใต้กรอบนโยบายตามหลักแนวคิดทั้ง 6 ด้าน นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านใหม่ ๆ เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการใช้นวัตกรรมสีเขียวภายในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย

2.3เพื่อสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในมหาวิทยาลัย ด้านนวัตกรรมสีเขียว โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ หรือสิ่งที่มีอยู่รอบตัว ทำให้เกิดนวัตกรรมสีเขียว สนับสนุนให้เป็นไปตามเป้าหมายเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมติก (UI Green Metric)

3.หัวข้อการประกวด

“กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022”
วิดีโอคลิปนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาต้องตอบโจทย์นโยบายนวัตกรรมสีเขียวในด้านใดด้านหนึ่ง (ทำวิดีโอคลิปด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 6 ด้าน)

4.กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมประกวดครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
2.ระดับมัธยมศึกษา
3.ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

5.คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6)
1.ประกอบด้วยสมาชิกในทีมไม่เกิน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน
2.สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
3.ครูที่ปรึกษาต้องสังกัดโรงเรียนเดียวกันกับสมาชิก
4.วิดีโอคลิปนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาต้องตอบโจทย์นโยบายนวัตกรรมสีเขียวในด้านใดด้านหนึ่ง (ทำวิดีโอคลิปด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 6 ด้าน)

ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 )
1.ประกอบด้วยสมาชิกในทีมไม่เกิน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน
2.สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
3.ครูที่ปรึกษาต้องสังกัดโรงเรียนเดียวกันกับสมาชิก
4.วิดีโอคลิปนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาต้องตอบโจทย์นโยบายนวัตกรรมสีเขียวในด้านใดด้านหนึ่ง (ทำวิดีโอคลิปด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 6 ด้าน)

ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
1.ประกอบด้วยสมาชิกในทีมไม่เกิน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน (สำหรับประชาชนทั่วไปไม่ต้องมีที่ปรึกษา)
2.สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา
3.ครูที่ปรึกษาต้องสังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกันกับสมาชิก
4.วิดีโอคลิปนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาต้องตอบโจทย์นโยบายนวัตกรรมสีเขียวในด้านใดด้านหนึ่ง (ทำวิดีโอคลิปด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 6 ด้าน)

6.กำหนดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

  • ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/abef3RgXqG4kk5Ch8
  • ระหว่างวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
  • ประกาศผู้ที่ผ่าน/ทีมที่เข้ารอบการแข่งขันวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
  • เริ่มส่งหัวข้อผลงานและคลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 มกราคม ถึงวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
  • ประกาศผลการแข่งขัน  วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
  • มอบรางวัล “กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022” ภายในวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

7.เกณฑ์การประกวด

1.จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอผลงาน มีความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 7 นาที
2.ส่งหัวข้อผลงาน ซึ่งอาจจะประกอบด้วย
– ชื่อผลงาน
– วัตถุประสงค์
– ประโยชน์ที่ได้รับ
– แนวคิดต้นแบบนวัตกรรมสีเขียวที่สอดคล้องภายใต้กรอบนโยบายตามหลักแนวคิดเพียง 1 ด้าน
– ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง/แหล่งอ้างอิง
3.ผู้ที่ผ่านเกณฑ์และเข้ารอบการแข่งขัน จะได้รับใบเกียรติบัตรทุกท่าน/ทีม
4.การส่งประกวด 1 ทีมอย่างน้อยต้องมีสมาชิกจำนวน 2 คน (สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถส่งได้อย่างน้อย 1 ท่าน)

8.วิธีการสมัคร

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2022 ผ่านระบบออนไลน์ที่ ได้ที่ https://forms.gle/abef3RgXqG4kk5Ch8
กรอกแบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะประกาศทีมที่เข้ารอบการแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

9.วิธีการส่งผลงาน

ให้ทีมที่ผ่านเกณฑ์การประกวดจัดทำคลิปความยาวไม่เกิน 7 นาที และส่งบทคัดย่อความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 (PDF)
ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่  https://forms.gle/xmjgaMCLGyg5Ta349
สามารถส่งรายละเอียดวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะประกาศผลการแข่งขันภายในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

10.ข้อกำหนดของการแข่งขัน
10.1 ผลงานการประกวดของผู้เข้าสมัครทุกท่านมีสิทธิ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสีเขียวในแหล่งทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
10.2 ผลงานการประกวดของผู้เข้าสมัครทุกท่านจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Digital PSRU Channel) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประกวด “รางวัลขวัญใจมหาชน(Popular Vote)”
10.3 ผลงานการประกวดของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะถูกนำไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
10.4 การสมัครในแต่ละระดับหากมีทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า 5 ทีม ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอสงวนสิทธิ์การจัดการแข่งขัน แต่ผู้เข้าร่วมแข่งขันยังคงได้รับใบเกียรติบัตรของกิจกรรมในครั้งนี้

11.รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

รางวัล ระดับประถมศึกษา

 

ระดับมัธยมศึกษา

 

ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา

และประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ

(1 รางวัล)

1.เงินรางวัล 5,000 บาท

2.ใบเกียรติบัตร

3.โล่ห์รางวัล

1.เงินรางวัล 5,000 บาท

2.ใบเกียรติบัตร

3.โล่ห์รางวัล

1.เงินรางวัล 5,000 บาท

2.ใบเกียรติบัตร

3.โล่ห์รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1

(1 รางวัล)

1.เงินรางวัล 3,000 บาท

2.ใบเกียรติบัตร

1.เงินรางวัล 3,000 บาท

2.ใบเกียรติบัตร

1.เงินรางวัล 3,000 บาท

2.ใบเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

(1 รางวัล)

1.เงินรางวัล 2,000 บาท

2.ใบเกียรติบัตร

1.เงินรางวัล 2,000 บาท

2.ใบเกียรติบัตร

1.เงินรางวัล 2,000 บาท

2.ใบเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

(2 รางวัล)

1.เงินรางวัล 1,000 บาท

2.ใบเกียรติบัตร

1.เงินรางวัล 1,000 บาท

2.ใบเกียรติบัตร

1.เงินรางวัล 1,000 บาท

2.ใบเกียรติบัตร

รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote)

(1 รางวัล)

โล่ห์รางวัล
(คะแนนโหวตจากการกด Like ใน Youtube Channel)

หากมีปัญหาสอบถามได้ที่ คุณรัชฎาพร เทียนสุนทร (กอล์ฟ)
เบอร์โทรศัพท์ 0-5526-7000 ต่อสายใน 9429
อีเมล : nugolf_itc@psru.ac.th